پیدا

صلوات بانکی..

درخواست حذف اطلاعات

یه ساعت پیش از بانک زنگ زدن که چکتون آماده است بیایید امضا بزنید.. داشتم میرفتم بانک پشت چراغ قرمز توقف .. یهو دیدم دوستم داره از خیابون رد میشه صداش زدم که جایی میره برسونمش اومد نشست گفت میخواد بره مسجد... رسوندمش میخواست پیاده بشه بهش گفتم ماس دعاااااااا دارما عزیزم... گفت حتمااااااا همین الان برات سه تا صلوات میفرستم... *** میخوام بگم این سه تا صلوات رو هیچوقت یادم نمیره... هدیه از این با ارزش تر داریم مگه *** امروز اینقدر هوا خوبه... بعد از چند روز بارون شدید آفتاب گرمی می تابه.. هوای آفت بعد از برف رو تجربه کردید... دقیقا همون حسی...