پیدا

ظهر روز سوم..

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتم زمان بر می گشت به چندین سال قبل....کاش اگه رفتاری رو من بلد نبودم و ناخواسته اشتباهی ..حداقل مامانم میدونست و بهم یادآوری میکرد... *** روی میز او...