پیدا

پتوی جادویی..

درخواست حذف اطلاعات

الان خواستم روی محمدحسین پتوش رو بندازم... متوجه شدم چهارراهی تلویزیون و کنترل تی وی زیر پتوشه..کی با خودش آورده خدا میدونه این یه گوشه خیلی کوچولو از کاراشه..